Conferences / ICES

2012

Developing a Futurism Consciousness
Rezarta Mersini
Hasan MUJAJ
Systemic education in the global

2013

New technologies in Education
Teknologjitë e reja në arsim

2014

3rd International Conference on Educational Sciences ICES